Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Wanneer je bij ons komt rijden word je lid van Vereniging De Poelenburgh Ruiters.

Lesovereenkomst Duinmanege van Poelenburgh
De partijen

Duinmanege van Poelenburgh, Duinweg 129, 1871 AH Schoorl, verder te noemen lesgever, en de klant, zoals hierboven omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in binnen- of buitenrijbanen, op de terreinen van de manege dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de lessenovereenkomst en wordt aangegaan voor de duur van drie maanden (feb-maart-april, mei-juni-juli, aug-sep-okt, nov-dec-jan)

2. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

3. De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór het nieuwe kwartaal. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden. (e-mail)

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

1. De lesgever die groepslessen of individuele lessen verzorgt, beschikt over voldoende kennis, ervaring, en vaardigheden om op verantwoordelijke wijze de instructie aan de klant te verzorgen. 2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de klant gewezen op de algemene voorwaarden; na te lezen op deze website.

3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk (per e-mail) aan de klant worden bekendgemaakt.

Artikel 5: Verzekering

De lesgever heeft een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met de lesovereenkomst. Deze verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ziektekostenverzekering.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit contract is vermeld. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen conform  artikel 5 van de algemene voorwaarden.

2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling aan de lesgever en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is, door overmaking op een door de lesgever op te geven IBANnummer, dan wel door contante voldoening aan de lesgever, dan wel door automatische incasso per maand.

3. Door de klant afgezegde lessen die uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les zijn afgezegd, kunnen in overleg met de lesgever binnen het lopende kwartaal worden ingehaald. Indien door calamiteiten de les niet 24 uur van te voren afgemeld wordt kan deze, indien plaats,  binnen een week ingehaald worden.

4. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van de lopende leskaart niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgaan kunnen vinden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.

3. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door van de lesgever of diens ondergeschikte die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht. Dan wel het gevolg is va n opzet of bewuste roekeloosheid van de lesgever en diens ondergeschikte.

4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag bedraagt maximaal € 2.500,000,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000,000,– per verzekeringsjaar.

5. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.  

Artikel 8: Risico-acceptatie

1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

2. De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt, verzorgt en/of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit, zal dit risico (deels) voor rekening van de klant komen. Behoudens de schade van artikel 5 die onder deze les overeenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schade veroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/ voogd

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in deze overeenkomst, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Voor akkoord en gezien

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Duinmanege van Poelenburgh van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden deze heeft ontvangen en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheid) risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.
 

Algemene voorwaarden:

Op deze pagina vind u zowel de Algemene Voorwaarden van Duinmanege van Poelenburgh, als de algemene voorwaarden voor de Manege en Ruiterbond (M&RB;). Heeft u vragen dan kunt u altijd mailen of bellen! 

Algemene voorwaarden Duinmanege van Poelenburgh.

Artikel 1.

 1.  Lidmaatschap is strikt persoonlijk, contributie en ritten zijn derhalve niet overdraagbaar.
 2.  Betaling van het lidmaatschap dient voor 1 maart van het lopende jaar te geschieden.
 3.  De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met in achtneming van één maand. Opzegging  door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4.  Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap in het lopende jaar is er geen restitutie van de contributie mogelijk.

Artikel 2.

 1. De ruiter rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of eigendommen kunnen Duinmanege van Poelenburgh en medewerkers daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld; evenmin kunnen zijn aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 2. Duinmanege van Poelenburgh en medewerkers worden gevrijwaard van aanspraken door derden.
 3. Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk; de omgang met paarden en pony’s is dus voor eigen risico.
 4. Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 3.

 1. De ruiter dient een halfuur voor de aanvang van het rijden aanwezig te zijn.
 2. Afmelding van het rijden in groepsverband dient 24 uur van te voren te geschieden. De afmelding van privé-instructie en buitenritten dient 48 uur van te voren te geschieden.
 3. De standaard lessenkaart is 3 maanden geldig en bestaat uit 12 lessen(+ 1 gratis les). De rittenkaarten dienen vooruit betaald te worden. Dit kan via automatische incasso.
 4. Te laat afgezegde ritten zullen worden doorberekend.
 5. In geval van ziekte mag een te laat afgezegde les ingehaald worden. Een afspraak moet op eigen initiatief gemaakt worden, binnen een week na de te laat afgezegde les.
 6. Lessen die ingehaald worden, kunnen niet worden afgezegd.
 7. Tijdens alle schoolvakanties gaat het rijden door.

Artikel 4.

 1. Voor iedere ruiters is het dragen van een veiligheidscap (met CE-marking en EN 1384-teken) verplicht.
 2. Ruiters dienen (rij-)laarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool, een hak en gladde bovenkant (jodphur laarsjes) in combinatie met chaps.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden, huisregels etc. worden kenbaar gemaakt middels het publicatiebord en / of  de nieuwsbrief.

Algemene voorwaarden voor de Manege en Ruiterbond (M&RB;). Deze algemene voorwaarden zijn door de M&RB; gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 40409205 ten behoeve van haar leden.
 

ALGEMEEN

Definities

Artikel 1

Gebruiker
Het lid van de M&RB;, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Annulering
De schriftelijke mededeling van de klant aan de gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of
De schriftelijke mededeling van de gebruiker aan de klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden.

M&RB;
Manege en Ruiterbond. De vereniging, alsmede de hieronder vallende secties, die zich belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de bij haar aangesloten leden ten doel stellen. Deze leden zijn professioneel actief in de paardenbranche. De leden van de M&RB; oefenen hun bedrijf uit conform de voorschriften en eisen die de M&RB; aan haar leden stelt.

Klant
Natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarmee de gebruiker een overeenkomst aangaat.

Paard
Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

Reglement
Huis- en gedragsregels die op een duidelijk waarneembare plaats ter kennisneming zijn opgehangen.

Reserveringswaarde
Bij kortdurende overeenkomsten, de totale omzetverwachting, bestaande uit de overeengekomen prijs;
Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal het overeengekomen maandbedrag.

Toepasselijkheid

Artikel 2

Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld door de M&RB; ten behoeve van haar leden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de gebruiker in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Aanbod

Artikel 3

 1. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de gebruiker schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene  voorwaarden.
 2. Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.
 3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant.
 4. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling
 5. Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

 Artikel 4

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de gebruiker retour is ontvangen.
 2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.
   

Prijs en prijswijziging

Artikel 5

 1. De gebruiker hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de gebruiker wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
 2. De gebruiker heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 3. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
   

Betaling en waarborgsom

Artikel 6

 1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door automatische incasso.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen,  dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. De gebruiker kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de gebruiker deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde bij kortdurende overeenkomsten, dan wel ter hoogte van één maandprijs bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor de gebruiker.
 4. De gebruiker mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de gebruiker onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Verzuim en incassokosten

Artikel 7

 1. De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
 2. Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de gebruiker heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,=.

Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten

Artikel 8

 1. Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. De gebruiker heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
 3. In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is, dan heeft de gebruiker het recht om  – na verkrijging van een executoriale titel –  het paard van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
 4. De gebruiker zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

Beëindiging overeenkomst

Artikel 9

 1. De gebruiker kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand – een overeenkomst  voor onbepaalde  tijd  schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:       –    de gebruiker wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
 • de gebruiker ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de verhuurde ruimte te beëindigen
 • de gebruiker zijn bedrijf beëindigt;
 • om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet  van de gebruiker kan worden gevergd.

     2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de gebruiker iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per
aangetekend schrijven opzeggen, indien:

 • de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de gebruiker of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van gebruiker, naar beoordeling van de gebruiker, ernstig worden aangetast;
 • de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene  voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de gebruiker niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het  paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt,  dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.

     3. De klant blijft gehouden de  overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.
 

Ontruiming

Artikel 10

Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de gebruiker te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.
 

Annulering door de klant

Artikel 11

 1. De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
 2. In geval van niet-verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
 3. Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.
 4. Bedragen die de gebruiker met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan de gebruiker te worden vergoed, tenzij de gebruiker onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
 5. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door de gebruiker ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 • bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan de gebruiker te betalen;
 • bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 • bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 • bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 • bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de  overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen;
 • bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen.
   

Annulering door de gebruiker

Artikel 12

 1. Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door de gebruiker aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
 2. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de gebruiker het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
 3. De gebruiker heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn –  een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat de gebruiker de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt de gebruiker van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
 4. De gebruiker is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de gebruiker alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
   

Gedragsregels en reglement

Artikel 13

 1. De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de gebruiker gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van de gebruiker.
 2. De gebruiker zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement overhandigen.
 3. Het is de gebruiker toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt.
   

Aansprakelijkheid gebruiker

Artikel 14

 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de gebruiker niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de gebruiker aangeboden producten.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de gebruiker.
 3. De gebruiker is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de gebruiker, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de gebruiker dient te worden betracht.
 4. De gebruiker is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de gebruiker.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 6. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
   

Aansprakelijkheid klant en verzekering

Artikel 15

 1. De klant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
 2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van de gebruiker verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de gebruiker verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.
   

Accommodatie

Artikel 16

 1. De gebruiker is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
 2. De gebruiker is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te  verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gebruiker gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij de gebruiker heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (annulering).
 4. De gebruiker is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
 5. De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van de gebruiker betrekking heeft te beëindigen,  onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De klant heeft, indien de gebruiker zich uitgaven bespaart door op basis van  het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal de gebruiker nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
   

Paarden

Artikel 17

 1. Paarden worden alleen in overleg met de gebruiker geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met de gebruiker.
 2. Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS), alsmede tegen rhinopneumonie. Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan gebruiker  te worden overgelegd.
 3. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden, in overleg met een dierenarts, op vaste tijden tenminste één keer per 9 maanden tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften.
 4. Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden op vaste tijden ca. 5 keer per jaar (tegelijkertijd) ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het  betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld.
 5. In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de gebruiker, kunnen er om gezondheidstechnische redenen door de gebruiker voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de gebruiker.
   

Dierenarts

Artikel 18

 1. Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
 2. In situaties van nood is de gebruiker zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de gebruiker bevoegd de hulp van de dieren-arts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een nood-geval, is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker.
 3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de gebruiker aan de klant doorberekend.
   

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Artikel 19

 1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald  in overleg met de gebruiker en op de plaats die de gebruiker daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de gebruiker.
 2. De gebruiker heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de gebruiker, een vergoeding te vragen.
 3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van de gebruiker verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.
   

Klachten

Artikel 20

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de gebruiker binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
 2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.
   

Geldigheid algemene voorwaarden

Artikel 21

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
   

Rechtskeuze en forum

Artikel 22

o De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
o De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

nl_NLDutch